לקוחות UpayCard

מתקדמים ל mani

תנאי שימוש באתר

כללי

 1. אתר האינטרנט "mani.co.il" (להלן – האתר) מופעל ע"י אי. סי. פי. פיננסים בע"מ (להלן – החברה).
 2. השירותים המוצעים לך באתר זה או כמי שמבקש להיות כזה ייקראו להלן וביחד "השירותים". השירותים יכללו שירותי ניהול תשלום ו/או תפעול כרטיס חיוב נטען במותג Mani שיסופק או ישווק לך באמצעות החברה או מי מטעמה או בשיתוף עמה. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן, ולכן מומלץ כי תעיין בהם היטב. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים עליך לחדול מיד מכל פעולה או שימוש באתר.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, ואלו יהיו ניתנים לצפייה ועיון בכל עת באתר. החברה תודיע על שינוי שכזה בהודעה שתופיע באתר.
 4. תנאי השימוש אינם באים לגרוע מהסכם שירותי תשלום, הסכם מחזיק כרטיס נטען או הסכמים ומסמכים אחרים עליהם חתמת או תחתום או תאשר (להלן – ההסכמים), אלא להוסיף עליהם בלבד. בהתאם לכך למונחים בתנאי השימוש תהיה אותה משמעות שיש להם בהסכמים אלא אם נכתב במפורש אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש ובין הוראות ההסכמים או איזה מהם, הוראות ההסכמים גוברות.
 5. ייתכן ולחברה או מי מטעמה או בשיתוף עמה יהיו תנאי שימוש נוספים, אשר לא יהיה בהם כדי לגרוע אלא רק להוסיף על התנאים שבתנאי שימוש אלה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים מסוימים.
 7. פרסום שיופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
 8. הכללים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנים לגברים ונשים כאחד.

התחייבויותיך בעת השימוש באתר ובשירותים

 1. הנך מתחייב:
  • לא להתחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת.
  • לא לעשות שימוש באתר אם אינך לפחות בן 16 לצורך קבלת שירותי תשלום; לפחות בן 18 לצורך הנפקת כרטיס נטען; ולפחות בן 21 לצורך קבלת שירותים אחרים המוצעים על ידי החברה.
  • לא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים.
  • לא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה או מכירה של אלכוהול או סמים מסוכנים או תרופות או פורנוגרפיה או לצורך ביצוע הימורים או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים או המשחקים האסורים) או כל תחום אחר שייאסר על ידי החברה.
  • לא למנוע, להפריע, או להגביל את השימוש באתר (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר), בין היתר על ידי הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר.
  • להמנע מהפצת דואר זבל (Spam) לשרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
  • לא לגרום לשינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
  • לא להציב את השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מהאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (Frame) או כחלק מאתר אחר (Mirror) או כחלק משירות אחר.
  • לא לעשות שימוש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים או באתר.
  • לא להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
  • לא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה או של כל גורם שהוא.

רישום לשירותים

 1. ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם, שאז יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.
 2. במהלך הרישום לאיזה מהשירותים ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים. כמו כן, במקרים מסוימים, תתבקש לבחור בשאלות מזהות ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת זיהוי טוב יותר שלך ושימוש בטוח יותר בשירותים.
 3. בעת הרישום לשירותים תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי שלך, כדי לאפשר הפקדה לחשבון ניהול תשלום או לכרטיס הנטען ממנו. עוד תתבקש להציג אישור ניהול חשבון בנק בבעלותך, כדי לאפשר ביצוע פעולות הכרוכות בהעברה אל חשבונך או ממנו.
 4. אנא נקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ופעל בהתאם להנחיות החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך החברה.החברה לא תישא באחריות אם מסרת את הסיסמה לאחר או התרשלת בשמירה עליה.
 5. הרישום לשירותים מהווה גם את אישורך לחברה לשמור מידע מסוים אודותיך. התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים עשויות להרשם ולהיות מתועדות על ידי החברה. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן. פרטים נוספים בעניין זה תמצא במסגרת ההסכמים.
 6. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש באתר ולעדכן את המידע כפי שנמסר על ידיך במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

סעדים

 1. החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להשעות, להפסיק או לעכב את השימוש בשירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.
  • אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי או הונאה כלשהי או אם קיים חשש סביר לכך.
  • אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי או תשלום או ליצור אחריות משפטית עבורך או עבורה או מי מטעמה.
  • בהתקיים נסיבות אחרות אודותיהן מפורט בהסכמים עליהם תחתום.

אחריות וסיכונים

 1. מערכות החברה מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, ובשל כך הן חשופות לסיכונים האופייניים למערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות, פריצה, או התחזות לאתר החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמץ רב בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת עליך לדעת כי אין אפשרות לחסימה מוחלטת שלהם וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהם.
 2. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים או הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:
  • שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
  • תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה או חומרה שסופקה לך על ידי צד שלישי.
  • חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו שלא על פי הוראות ההסכם או תנאי השימוש.
 3. כדי להקטין את הסיכון עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של החברה. כמו כן עליך להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת סיסמה אישית יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר או בעזרת שירות הלקוחות.

מדיניות פרטיות

 1. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תאריך הלידה שלך, מגדרך, כתובתך (לרבות המיקוד), מספר טלפון הנייד שלך ומספר זיהוי. ייתכן ותתבקש למסור גם את פרטי כרטיס האשראי שלך (להלן – המידע). הפרטים שיסופקו על ידיך אפשר ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות החברה או שיהיה בידיה או שיימסר לידיה כדין.
 2. החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. 
 3. מדיניות הפרטיות של החברה יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי מדיניות זו היא תודיע על כך באמצעות הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.
 4. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה או עשויה לתעד את כל המידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון הסלולארי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, מקום המצאך וכן את כל הדפים באתר בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.
 5. במסגרת הרשמתך לקבלת השירותים אפשר שיערך לך הליך זיהוי מרחוק באמצעים טכנולוגיים. בקשה להרשם לקבלת השירותים תתפרש גם כהסכמה שלך לכך שבידי החברה יישמרו תוצרי הליך הזיהוי, לרבות (אך לא רק) מסמכים שתתבקש לשלוח, הקלטה ותיעוד של התהליך, תיעוד בדיקות חיות, הצהרות קוליות וכיו"ב.
 6. החברה עשויה להשתמש במידע שנאסף אודותיך בין היתר למטרות הבאות, ובעצם השימוש באתר הנך מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש כאמור: (א) אבטחת מידע וניטור הונאות לרבות כדי למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה בשירותים; (ב) יצירת קשר עמך; (ג) ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה של החברה.
 7. אם אינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ובשירותים.
 8. בנוסף, ובכפוף להסכמתך המפורשת, החברה עשויה להשתמש במידע לצורך משלוח חומר שיווקי או פרסומי אליך או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות הודעות WhatsApp או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר בהתבסס על מקום המצאך.
 9. החברה לא תמכור או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
 10. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים: חשיפת המידע או חלקו לגורמים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע (לרבות זיהוי שלך) וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה בשירותים; אם הדבר נדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים; במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש או ההסכמים, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים לשירותים.
 11. בהסכמתך לתנאי שימוש אלו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מתיר לחברה להשתיל במכשירך Cookies (קובץ אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט, ומטרתו לאפשר לחברה לזהות אותך במהירות וביעילות).

הודעות ועדכונים

 1. הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, דואר רגיל, הודעות SMS, הודעות ווטסאפ, באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, לכתובת או למספר הטלפון אותם ציינת בטופס הרישום לשירותים או במסגרת ההסכמים או מי מהם.
 2. האזור האישי באתר ישמש אותך, בין היתר, לצפייה בדפי חשבון, נתוני יתרה ומידע נוסף הקשור בשירותים אותם תקבל מהחברה, והצטרפותך לשירותי החברה מהווה הסכמה לקבלת מידע כאמור באופן זה.

שירות לקוחות

 1. שירות הלקוחות של החברה פועל בימים א'-ה' בשעות 8:00 עד 17:00. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר, בטלפון 03-6743344 או 4578*, בוואטסאפ 054-3516566, או בדואר אלקטרוני בכתובת hello@mani.co.il.

הפסקת השירות

 1. אם ברצונך לבטל או להקפיא את השימוש בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באתר או בפנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-6743344 או 4578*.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 45 ימים, למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך או על החברה, שאז החברה תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם, לרבות עקב חשש לשימוש לרעה בשירותים על ידיך או על ידי צד שלישי.

סמכות שיפוט

 1. השימוש באתר ובשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו או בירושלים בלבד.

עוברים ל mani הארנק שמתאים לכולם ללא תקרת שימוש!

להורדת האפליקציה והצטרפות, סרקו את הקוד:

להורדת האפליקציה והצטרפות, בחרו את חנות האפליקציות המתאימה: